CRETA LOBBY AREA

APOLLO HALL

APOLLO HALL

Size
388m²
Max. Capacity
400
APOLLO EAST

APOLLO EAST

Size
235m²
Max. Capacity
240
APOLLO WEST

APOLLO WEST

Size
152m²
Max. Capacity
150